ข้อกำหนดและเงื่อนไข

plussoleagent.co.th มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำเสนอข้อมูลและให้บริการต่างๆ ผ่านระบบอิเลคโทรนิคต่างๆ ของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด การจัดทำและควบคุมเว็บไซต์ plussoleagent.co.th นี้ ดำเนินการโดยสำนักงานในประเทศไทยของ หากผู้ใช้บริการเข้าสู่เว็บไซต์นี้จากภายนอกราชอาณาจักร ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บังคับตามกฎหมายไทย บริษัทฯ ขอแนะนำผู้ใช้บริการอ่านและทำความเข้าใจโดยละเอียดถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการและธุรกรรมที่มีอยู่บนเว็บไซต์ plussoleagent.co.th ก่อนที่ผู้ใช้บริการจะดำเนินการธุรกรรมใดๆ ทางบริษัทฯ แนะนำผู้ใช้บริการอย่าใช้บริการหรือทำธุรกรรมใดๆ บนเว็บไซต์นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการและธุรกรรมบนเว็บไซต์ plussoleagent.co.th

1. ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายรวมถึงข้อกำหนดอันระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ และธุรกรรมตลอดจนยอมรับว่าการกระทำใดๆ บนเว็บไซต์ ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากเกิดขึ้นโดยการใช้หมายเลขประจำตัว (User ID) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการ การกระทำดังกล่าวถือว่าสมบูรณ์และมีผลผูกพันผู้ใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก และผู้ใช้บริการยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งผู้ใช้บริการเป็นผู้กระทำการด้วยตนเองเว้นแต่บริการที่บริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเท่านั้น

2. หมายเลขประจำตัว (User ID) และ รหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับถือเป็นความลับเฉพาะตนของผู้ใช้บริการ ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ เพื่อใช้สำหรับทำรายการบริการต่างๆ ผู้ใช้บริการไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ และไม่ควรจดไว้ในที่ที่เปิดเผย

3. ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่าการกระทำการใช้บริการ หรือธุรกรรมใดๆ อันเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ plussoleagent.co.th นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการค้นหารายการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเสนอขาย บริการสืบค้น (search) และถ่ายโอน (download) ข้อมูล, บริการเสนอรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหรือให้เช่า บริการติดต่อสอบถามข้อมูล กระทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล การแสดงข้อมูล หรือความคิดเห็น บริการเสนอซื้อหรือประมูลอสังหาริมทรัพย์ การเชื่อมโยงเว็บไซต์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตลอดจนการใช้บริการอื่นๆ อันมีอยู่ในเว็บไซต์ plussoleagent.co.th หากผู้ใช้บริการได้กระทำละเมิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา

4. ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช่เว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ ที่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านเว็บไซต์นี้ รวมถึงการไม่ส่งหรือเผยแพร่โปรแกรมไวรัส หรือโปรแกรมอื่นใดที่ ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือทำให้เสียหาย ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมและ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ หากผู้ใช้บริการดำเนินการแสดงข้อความไม่สุภาพ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นในการแจ้งข้อความหรือการถาม-ตอบ, การถ่ายโอน (upload), การลงประกาศ, การส่งจดหมายอิเลคโทรนิคส์ (e-mail) หรือการกระทำอื่นๆ ที่อยู่ในข่ายนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุดกับผู้ใช้บริการ หรือส่งมอบข้อมูลแก่ผู้เสียหายในกรณีที่มีการร้องขอ เพื่อเป็นหลักฐานตามกฎหมาย

5. ผู้ใช้บริการเข้าใจและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กรอกลงทะเบียนสมัครใช้บริการเว็บไซต์ plussoleagent.co.th นี้ จะถูกส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะ โดยบริษัทฯ จะพยายามใช้ความระมัดระวังในการกำหนดมาตรการ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการที่บุคคลภายนอกได้เห็น และ/หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวของผู้ใช้บริการ

6. ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ plussoleagent.co.th นี้ เป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการและถูกต้องและตรงกับความจริง